Si quieren visitar nuestras instalaciones o están interesados en hacer visitas enoturísticas, por favor envíenos un email a info@carmetta.com

¡¡¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE QUE NOS CONOZCAN UN POCO MÁS!!!

1- CONDICIONS GENERALS

2- CONDICIONS D' ÚS

3- LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

1- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ LA NONNA CARMETTA SL

 

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre LA NONNA CARMETTA SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que LA NONNA CARMETTA SL posa a la seva disposició en www.carmetta . com

La contractació a través dels llocs web de LA NONNA CARMETTA SL, suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de LA NONNA CARMETTA SL. Aquestes condicions, són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

LA NONNA CARMETTA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LA NONNA CARMETTA SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-en temps i forma oportuns.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

LA NONNA CARMETTA SL informa que el procediment de compra a través de les seves pàgines web, així com les condicions d'ús de la web ve detallat en l'apartat denominat condicions generals.

Per la contractació amb LA NONNA CARMETTA SL a través del seu web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de contractació. De la mateixa manera, l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de LA NONNA CARMETTA SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop efectuada la compra l'usuari visualitzarà la factura de la seva comanda en pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de compra.

 

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

1. - OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, LA NONNA CARMETTA SL ofereix en el seu apartat Botiga "Online", informació sobre tots els productes en venda, seves característiques i preus i fa referència també al proveïdor. Les fotografies o vídeos relatius als productes i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de LA NONNA CARMETTA SL poden ser aportats pel mateix proveïdor. No obstant això, LA NONNA CARMETTA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment pel website de LA NONNA CARMETTA SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, LA NONNA CARMETTA SL té la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

2. - INDICACIÓ DELS PREUS i COSTOS D'ENVIAMENT

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu amb l'IVA incorporat o qualsevol altre impost que, si s'escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, LA NONNA CARMETTA SL ho comunicarà al client, primerament via telefònica o, si no via correu electrònic, abans de procedir a l'enviament del producte.

LA NONNA CARMETTA SL informa que els costos d'enviament vindran estipulats i actualitzats en l'apartat web http://carmetta.com/transporte. Així mateix, la tarifa per ampolles de 0,75 cl. Les ampolles màgnum compten com 2 ampolles de 0,75 cl.

3. - DISPONIBILITAT

La disponibilitat dels productes oferts per LA NONNA CARMETTA SL a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que LA NONNA CARMETTA SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol · licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En aquest cas, LA NONNA CARMETTA SL es posarà en contacte amb l'usuari, telefònicament, per informar de la situació. En aquest cas l'usuari podrà anul · lar la comanda i se li reemborsarà la quantitat abonada. Així mateix, l'usuari tindrà l'opció de canviar el producte (aquest cas, LA NONNA CARMETTA SL procedirà a abonar o cobrar la diferència del preu).

4. - LLIURAMENT DE LA COMANDA.

LA NONNA CARMETTA SL es compromet a realitzar el lliurament de la comanda en un màxim de 5 dies hàbils.

LA NONNA CARMETTA SL treballa amb empreses que mantenen contacte directe i constant amb el destinatari del lliurament a realitzar, generalment es realitzarà una trucada prèvia al lliurament per assegurar la seva realització, si no, es contractarà al destinatari per pactar un nou lliurament . Tenen més informació a http://carmetta.com/transporte

L'empresa de logística disposa de centres d'atenció telefònica que estan a la seva disposició per solucionar qualsevol dubte en relació al lliurament de la seva comanda.

5. - FORMES DE PAGAMENT.

Carmetta.com utilitza per les seves vendes a través de la seva pàgina web la passarel · la bancària de Sermepa (www.sermepa.es) i les targetes:

Visa

Mastercard

ServiRed

6. - POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

LA NONNA CARMETTA SL recomana que en el moment en què es rebi la comanda, es comprovi que a la caixa no hi hagi humitats ni taques de vi que es puguin ocasionar en el trasllat, aquest cas, l'usuari no ha d'acceptar el lliurament de la comanda i el més aviat possible LA NONNA CARMETTA SL es posarà en contacte amb l'usuari per reposar la comanda.

En cas d'error en el lliurament, és a dir, que el producte enviat no coincideixi amb el sol · licitat a la comanda, preguem a l'usuari es posi en contacte amb l'entitat a través del següent correu electrònic: info@carmetta.com

LA NONNA CARMETTA SL compleix amb la normativa vigent. LA NONNA CARMETTA SL acceptarà la devolució d'un article, sempre dins el termini de 7 dies hàbils des de la recepció. Un cop rebut l'article i comprovat que es troba en el mateix estat en què es va enviar i amb l'embalatge original procedirem al reemborsament. No s'acceptarà cap devolució quan el producte hagi estat utilitzat, en aquest cas, quan s'observi que la/les ampolla/es ha/’n estat desprecintada/es, oberta/es o el seu contingut s'hagi consumit. L'enviament s'ha de fer en les mateixes condicions en què es va rebre.

Si es compleixen aquestes condicions, LA NONNA CARMETTA SL li retornarà el cost de la mercaderia menys les despeses d'enviament inicials. Quan es tracti de defecte de fabricació o qualitat se li abonarà la totalitat de la factura en un termini de 10 dies hàbils.

 

 PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de, LA NONNA CARMETTA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, LA NONNA CARMETTA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C / Josep Coroleu Nombre 75 1 º 1 ª CP 08800 Vilanova i GELTRU (BARCELONA) o l'adreça de correu electrònic info@carmetta.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l'usuari i LA NONNA CARMETTA SL es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori de BARCELONA, sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i LA NONNA CARMETTA SL, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de BARCELONA.

 

2- CONDICIONS D' ÚS

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, LA NONNA CARMETTA SL li informa que és titular del websiteWWW.CARMETTA.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, LA NONNA CARMETTA SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és LA NONNA CARMETTA SL, amb domicili social a LA NONNA CARMETTA SL, C / JOSEP COROLEU 75 1º 1º , 08800 VILANOVA I LA GELTRU, i proveïda de codi d'identificació fiscal B.65.757.486, segons s'acredita mitjançant l'escriptura de la constitució de la societat limitada denominada la nonna Carmetta SL, atorgada en data 15 de març de 2012, inscrita al registre mercantil en el volum 43071, foli 200, full 420716, inscripció 1, amb el número 2012/403 del seu protocol. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@carmetta.com.

 

 USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de LA NONNA CARMETTA SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de LA NONNA CARMETTA SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de LA NONNA CARMETTA SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per LA NONNA CARMETTA SL per l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per LA NONNA CARMETTA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

LA NONNA CARMETTA SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LA NONNA CARMETTA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, LA NONNA CARMETTA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

LA NONNA CARMETTA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la web, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

 RESERVA DE COOKIES

LA NONNA CARMETTA SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, LA NONNA CARMETTA SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal · lades en el seu disc dur. Tanmateix, per a l'accés a la web de LA NONNA CARMETTA SL no serà preceptiva la instal · lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Org'anica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LA NONNA CARMETTA SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de LA NONNA CARMETTA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, LA NONNA CARMETTA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça de correu electrònic info@carmetta.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL · LECTUAL

Els drets de propietat intel · lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a LA NONNA CARMETTA SL Seran, per tant, obres protegides com propietat intel · lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel · lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de LA NONNA CARMETTA SL.

 

 ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LA NONNA CARMETTA SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i LA NONNA CARMETTA SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i LA NONNA CARMETTA SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILANOVA I LA GELTRU.

 

3- LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - CLÀUSULA INFORMATIVA SUSCRIPTORS

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades recollides a partir d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de LA NONNA CARMETTA SL per tal de poder atendre la seva sol · licitud i gestionar la seva subscripció. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça de correu electrònic: info@carmetta.com.